РАБОТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ЭССЕ "ОЛЕНЬ - МОЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ" (I-II МЕСТО)
Дата: 08/06/2020
Тема: Новости


МИННИ АЯТКУ ГИРКИ – ОРОН

Си аявракис дуннэн.ми,
синнюн аги икэллдэн.эн.
Урэлнун гиркилэрэкис,
урэ инмэ ичэвкэнден.эн.
Ороннунми гиркилэкэл,
тар синду бэлэтчэн.эн.
Н.Оегир

Би эткэн дуктави эетчем мэнниливи гиркиливи Любимкали.
Эда Любимка? Эр минни аятку аяври бэрэтчиким.
Бэритчикту наннан коӈнорикун. халгарин энэхикур, мэнин тэрэрэкун.
Тар бэрэтчикит би илара чемпион оча бихим, экинми Яна илара абсолютный чемпион орин.
Стартту илгимадяракив,минни оронми мэдэвки ӈэлэдэривэм. би гунчеӈнэм. бэрэтчиким минду дялдуви гундерэн: «Экэл ӈэлэрэ, би синнюн, аят синэвэ хуктывдям, этэнни амаргу бирэ». Минни ӈэлэм илэ-кэ дэгиливки. Би экунма-кат эӈнэм ӈэлэрэ. таргачин тар минни гирким.
Адылдун меванду он-ка эру овки, би оронми кумлэӈнэм, орон эриваӈ нямаван мэдэӈнэм, минду ая, эемкун овки, мевандуким ургэн урувки.
Орон – тар гирки, окин-кэт синэвэ этэн» униерэ», эруду эмэннэ, окин-да бэлэтчэн. Оронмо си аяврэкис, нуӈан нян синэвэ аявдян, денчадян.
Гиркилэнвэ ороннюн одеколлу.

Александра Кириллова, 9 класс, МБОУ им. Г.М. Василевич

***********************************************************************************
МИННИ АЯТКУ ГИРКИ – ОРОН

Минни амтылви орорво этэечимнил. Эня, ама таткитвэ этэхэл, эгдэнду хавалиллитын, тариптыдук кэтэ анн.анил илтэнэ. Би эгдэнду, Иен.на бира гэрбичиду, хэгдыллим. Балдыраким минду бутуннул тэгэлви орорво аниритын. Эткэн минду кэтэ орор бихи.

Анӈанитыкин упкат каникулилду би амтылдулави суруӈнэм. Тала эмэхэ орорви ичэӈнэм: экудыл очал, эчэл самнэ. Сот уруӈнэм бутуннул авгарат бирэктын. Эвенкиду алтын – тар орон. Билир нян ороно ачин эвенки эвки бирэ бичэ. Омолгичан ороно ачин, окин-кэт ая бэюмимни, орорво этэечимни этэн ора.
Хунатканду он-кэт оми дян дюр орон бинэт бимчэ, ороно ачин бирэкин нун.анман ни-кэт этэн адыляра, таргачин хунатту тэгэлин орорво анивкил бичэл. Билир эвенкил мэрмэрдувэр бэлэдэӈкитын. Минду аяври орон бихин. Тар нямива би гэрбирим Малышка. Эн.нэкэндуви нуӈан киракан, эӈэсие ачин, гудейкэн бихин.

Эткэн тар оронми сагданча. Нямидум сачари, иктэнэ бихи.
Нонон Малышка элэкэсипты местова гукчанду гадявки бичэ. Тар орондум эня, ама окин-кэт местое ачин эн.китын бирэ. Би эр анн,аниду Малышкаду или местова гам. Эткэн нямим стадоду «заслуженнай» дэрумкиду бидерэн.
Эвэды дукумни Н.Оегир дукча «Оронми эгэт мит хуеттэ, умунду гиркугат».

Люба Семенова, 9 класс, МОУ им. Г.М.Василевич

***********************************************************************************
МИННИ ОРОН – АЯТКУ ГИРКИ

Орон гудяитку бэйнэ. Эвенкил гунивкил «Орон ачин – эвенки ачин». Орон бэеду бутуннувэ бувки: дэвгэвэ, тэткэвэ, тадук оронди эвенкил нулгивкил, идэгэлвэ ӈэнэвувкил.Орон со хавата бэйнэ. Минни амтылви орорво этэечимнил. Би балдыраким, аминми энянюн минду нямива аниритын. Тар нямидук кэтэ орор минду ора.

Минни аяврив оронми Багдарикан гэрбичи. Багдарикан сонканду балдырин. Иманна эчин уннэ бихин, иӈини эдын эдындерин. Тар эннэкэн со киракан, гудейкэн, сэнэе ачин бихин. Эхакарин коӈномол, серин ӈонимил, наннан багдарин.

Элэкэс балдыха аран-аран халгарду илитчарин, энинми энтэдерин, аят энкин укурэ укумнивэ. Эгдыллэкин би Багдариканмэ турэкэт улилим, тупаканмэ буллим. Эӈнэкэнми минэвэ качиканӈачин бодоктоллин.

Эткэн нуӈан со хэгды оча. Багдарикан хавачи оча. Нуӈан ая, бэрэм минни учак. Би гукчанкитту, «Орорво этэечимниду инэӈиду «адыракан призовоилва местолва гарим. Оронми эчин сагданна, би гунчэдем эр анӈаниду нян экудыевал местое гадям. Минни Багдарикан – аятку гирки, би нуӈанман сот аявдем.

Эткэн эгдэнду орор сэмдерэ. Тарилва иргичил, хомотыл тырэдерэ, тадук бэел – старателил дуннэвэ мэнэк уркудяра, тали онко орорду ачин овки, бирал укумнигэчин, арбал очал.
Би сот нэлэдем: арай орор этэрэ эмэнмурэ. Экунма ода? Он бэлэдэ, эдатын орор манавра?
Эгдылми, би татчам, салдям он орорво этэечимнилду бэлэдэ, орорво одеда.
Мунду гунивкил «Бай тар бэе, ӈиду кэтэ орор, а ӈи тар ӈиду кэтэ карчи».

Кристина Кириллова, 4 класс, МОУ им. Г.М. Василевич

Это статья Льыоравэтльан
http://indigenous.ru

URL этой статьи:
http://indigenous.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=4189