РАБОТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ЭССЕ "ОЛЕНЬ - МОЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ" (III МЕСТО)
Дата: 12/06/2020
Тема: Новости


БИ ТОН.НОМОЛИ ГИРКИЛИ ОРОНДУЛИ ДУКТАВИ НЭКЭДЕМ

Умнэкэн дюга би орорво этэечимнилдула стадола №12 урурим, таду минду Алеша со гудей оронмо аниран.Оронду нанан бихин, таргачинмэ би окин-кэт эхим хунтул орорду ичэрэ.

Би окин кат эхим учакту тэхэттэ. Минэвэ Алеша аллагуллан. Элэкэс учакту тэгэхэ, би мэдэм со энэхивэ кэнтырэвэ оронду. Ӈэлэллим орон-ко минэвэ аят тэгэвкэнэн, эхин сунӈнара, би имат саталим учакту тэгэттэ. Тариптыдук ороннюн гиркилэрим.

Дюга бу адыра-да нулгиктэӈнэрэм. Умнэкэн бу нулгиллывум хунту урикитла. Би учактуви Молоринду нулгидерим, эчем мэдэмэттэ он би тэгэлдукви эмэнмум, би сот ӈалэлим.
Тэгэлви горолло, эхитын ичэврэ.

Би соӈоллток, илим, ичэчим. «Он-ка бими? Умун хоктодук ады-да хоктол ӈэнэдэрэ. Или-кэ ӈэнэдем?» Минни оронми манин хоктово бакаран, минэвэ хуктывран.
Бу имакунди тэгэлвэр боконом, би сот уруным. Тариптыдук би сам, минни аяргу гирким – тар Моларикан, нуӈан минэвэ эчэ эруду нодара. Мэнниви оронми би сот аявдем, эетчем горое эр дуннэду ӈэнэин.

Екатерина Максимова, 9 класс, МОУ им. Г.М.Василевич

***************************************************************************************************************
МИННИ АЯТКУ ГИРКИ – ОРОН

Миннил кэтэрэл тэгэлви – орорво этэечимнил. Би упкат каникулилду эгдэндулэ дэрумкинаӈнэм. Би аявуӈмнам эгдэн инмэн.
Таду би бэлэчиӈнэм:
орорво илбаӈнам, мое, муе. оронди эмуӈнэм, бэюктэнэӈнэм. Миннил акирви нян эгдэнду хавалиӈкитын, нуӈардутын орор бихитын. Нуӈартын би балдыраким орорво аниритын. Минду нями Павлентий Павлентиевич бихин. Тар нямиду наннан игдярин, эхакарин коӈнорил. Павлентий Павлентьевич минӈэчин гэрбичэл, бутуннул татчал тыкэн гэрбидэ. Эдэр бинэ тар нямим алапчу укумнивэ бувки бичэ, эткэн сагданча.
Сагданыхакат эӈнэкэрвэ балдыдяран, сиривдяран. Тар нямим тадук бэрэтчик. Бэрэтчик химаку, энэхику, тэрэлэн (ӈонимил нулгивэ тэрэвки).
Би оронми аявдем, одедем.

Павел Гаврилов, 8 класс, МОУ им. Г.М. Василевич

***************************************************************************************************************
МИННИ ОРОНМИ

Би Стасик гэрбив, минду дян умукон анӈани. Татчав тунӈна классту. Би Иеӈнэ бикитту бидем. Дуннэду химамэт бира Иеӈнэ эмкэрдун бу бидерэв.
Минни аминми агданду хавалдяран орорво оныдяран. Аминнми бултамни, олломимни. Дюга эмэрэкин би кэргэннюнми агдандуля уруӈнум. Минду кэтэ орон. Аятмар бихин ороконми гэрбин Боронкон. Нуӈанман би галялим. Би аминнюнми олломон,ном учакви дяваӈнам имакунди хуктывуӈнэм. Дюгани ӈонымкун орор бокивувкил, би самӈинма иланнав. Эмэвкил орор эрдэкун би имакунди илиннав. Тадук бу нулгиннэрэв, би орорво ильбадяннам аминнюнми.Дюгани илтэнэкин би татнаӈнам. Нэлкини эмэрэкин би нян каникулилду агдандуля уруннум. Эннакарви ичананнам болдывкил коннорикар, бугдыкар, багдарикар, Бороннкор.

Дэрумкиа нян татнаннав. Боронконми дяваха бу кун, акарнюн нерчан, нарав ни иматмэр хуктывдян. Мунду праздник бивки бутуннул эвэнкил тар праздниква алачивкил аяргумава «Хуктывун» гэрбичал. Амтылви палаткавр тэлэвкил, бу нян бэлэчиннэрэв. Би эр праздникту нян Боронкодиви гукчандинам химакунди хуктывдям. Би оронми сот аявдем.
Орон, орон, ороконми!
Эхалли со аял!
Наннас синни нямакан,
Халгарри химакар.

Стас Фомин, 5 класс, с.Иенгра

Это статья Льыоравэтльан
http://indigenous.ru

URL этой статьи:
http://indigenous.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=4190